Home » Документи » ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Резервирай (тур. агенции)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на АБАКС ЕООД за издаването, валидността, използването, приемането и плащането с ваучер за конкретна цел, в сила от 13.03.2020 г.

Изтеглете от по-долу: 

Word файл – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия представляват споразумение между АБАКС ЕООД и потребителя във връзка с правото на потребителя да използва валиден ваучер, издаден от АБАКС ЕООД, който да бъде използван при покупка на туристически пакет чрез съответния туристически агент.

По смисъла на тези общи условия:

АБАКС ЕООД е туроператор с удостоверение за регистрация за туроператорска дейност № РКК-01-6102, регистриран по реда на Закона за туризма и вписан в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, който изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец.

Туристически агент е лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператора АБАКС ЕООД.

Титуляр на ваучера е лицето, посочено в него поименно, или лицето, на което ваучерът е изрично и писмено прехвърлен.

Със закупуване на ваучер потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

I. По смисъла на тези Общи условия валиден ваучер е ваучерът:

  • който е означен като ваучер и е предназначен за използване по туристически пакет на АБАКС ЕООД;

  • който е с ненарушена цялост;

  • който е с четлив текст;

  • към който е прикрепен четлив фискален/системен бон или платежно нареждане;

  • е представен за използване преди 31.10.2021г. по туристически пакети, продавани от туроператора АБАКС ЕООД, с началната дата на отпътуване до 31.12.2022 г.

АБАКС ЕООД си запазва правото да изменя, допълва, променя, отменя или прекратява общите условия и туристическите пакети, до които същите се отнасят, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Актуалните общи условия ще бъдат публикувани на сайта.

II. Ваучер-стойност, валидност, притежание, титулярство, същност.

Ваучерите се издават за стойност съгласно желанието на потребителя, освен когато се издават при прехвърляне на суми по прекратен договор за туристически пакет.

Ваучерите се издават с поредни номера, освен когато се издават при прехвърляне на суми по прекратен договор за туристически пакет.

Валидността на всеки ваучер, издаден при прехвърляне на суми по прекратен договор за туристически пакет, е до 31.10.2021г. по туристически пакети, продавани от туроператора АБАКС ЕООД, с началната дата на отпътуване до 31.12.2022 г. В останалите случаи валидността на ваучера е посочената в него валидност.

Валидността на ваучера не може да се променя.

Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на предварителна вноска и окончателно плащане по договор за туристически пакет на АБАКС ЕООД. Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, освен след изтичане на валидността му и неупражняване на правата по него, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на пакета, избран от титуляра, разликата в сумите не подлежи на връщане, а за тази разлика титулярът на ваучера може да избере друга допълнителна услуга или допълнителна екскурзия към договора за туристически пакет.

За титуляр на ваучера и на произтичащите от него права се счита посоченото във ваучера лице.

Физически носител /хартиен документ/, означен като „Ваучер“, но без прикрепен фискален/системен бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на името на туристическия агент или платежен документ за извършен превод по банков път, както и фискален/системен бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на името на туристическия агент или платежен документ за извършен превод по банков път без физически носител /хартиен документ/, означен като „ваучер“, не представлява ваучер по смисъла на тези Общи условия.

Служителите от АБАКС ЕООД и съответния туристически агент, които отговарят за извършването на продажби на туристически пакети, имат право да преглеждат, проверяват, приемат, отказват приемането на ваучери като заплащане, изцяло или частично, до размера на посочената във ваучера стойност, когато представеният ваучер не е валиден.

III. Издаване и използване на ваучера

Ваучерът се получава чрез туристическия агент, с който АБАКС ЕООД има договор за агентство, след заплащането на сумата, посочена в него, и издаването и прилагането на съответния платежен документ.

Срещу платената сума, посочена във ваучера, се издава документ, който се закрепва за носителя /хартиения документ/, означен като ваучер.

Ваучерът е поименен. Ваучерът може да бъде прехвърлен на друго лице по изричната писмена воля на лицето, посочено като титуляр на ваучера. За прехвърлянето на ваучера не се дължат такси. Прехвърлянето на ваучера се извършва в офиса на туристическия агент и се отбелязва в регистъра на туроператора.

При разминаване между сумата, посочена в документа, означен като ваучер и в прикрепения към него фискален/системен бон или платежен документ за извършен превод по банков път, за валидна се смята сумата, посочена във фискалния/системния бон или платежния документ за извършен превод по банков път.

С оглед предназначението му да се ползва за плащане изцяло или частично на стойността на туристическия пакет, ваучерът трябва да се предостави на съответния туристически агент, чрез който се сключва договора за туристически пакет.

Ваучерът може да бъде използван еднократно до изтичането на валидността му.

При използване на ваучера за плащане изцяло или частично при сключване на договора за туристически пакет, ваучерът се предава на туристическия агент, сключил договора за туристически пакет от името и за сметка на АБАКС ЕООД. Копие от ваучера не се издава и не се предоставя на лицето, което го е използвало за плащане.

Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на туристически пакет чрез друг туристически агент, освен този, чрез когото е бил сключен прекратения договор за туристически пакет, освен ако агентът не е преустановил дейността си.

Ваучерът се приема за цялата стойност, посочена в прикрепения към него фискален/системен бон, за пълно или частично плащане на цената по договор за туристически пакет.

Ако стойността на договора за туристически пакет не се покрива напълно от ваучера, разликата се доплаща от потребителя.

Когато покупката е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата не се възстановява в брой. За разликата потребителят има право да избере допълнителна екскурзия или допълнителна услуга, които да плати с остатъка от стойността на ваучера. За плащането /доплащането се прилагат правилата на тези общи условия.

IV. Политика за поверителност

При издаването и/или използването на ваучера се предоставят, обработват или съхраняват лични данни на лицето, закупило или използвало ваучера. АБАКС ЕООД носи отговорност за администрирането, обработката, съхраняването и използването на всички предоставени от потребителите лични данни, когато такива се събират по силата на нормативен или административен акт.

Личните данни, които АБАКС ЕООД получава, ще бъдат използвани единствено за целите на обслужването на ваучерите. ТО АБАКС гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставени или използвани от трети лица за цели, различни от горепосочените.

V. Авторски права. Права на интелектуална собственост

Дизайнът, съчетанията от цветове, текстовете и изображенията, използвани върху ваучерите, са обект на авторско право на АБАКС ЕООД.

Използваната върху ваучера търговска марка ABAX е собственост на АБАКС ЕООД. С придобиването на ваучера АБАКС ЕООД не отстъпва и не предоставя на титуляра никакви права за използване на марката, нито на отделни нейни части или елементи.

Титулярят на ваучера не може да използва с търговската марка ABAX за публично излагане или представяне.

VI. Ограничаване на отговорността

АБАКС ЕООД не носи отговорност за ваучер, който след закупуването му е бил загубен, откраднат и/или повреден. Същото се отнася и за фискалния/системния бон, издаден при закупуването на ваучера и явяващ се неразделна негова част.

АБАКС ЕООД подменя изгубени, откраднати или повредени ваучери, когато може да бъде установено по безспорен начин, че титулярът на ваучера е бил страна по прекратения договор за туристически пакет или го е прехвърлил изрично и писмено на трето лице, заплатена е стойността на ваучера, както и че ваучерът не е бил вече използван при сключване на договор за туристически пакет.

АБАКС ЕООД не проверява добросъвестното придобиване на ваучера, освен ако такова изискване не следва от закон.

Издадените по реда на тези Общи условия ваучери не са туристически ваучери по смисъла на чл. 73, ал. 1 и § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма.business-1868015_640 laptop-3196481_640 writing-1149962_640 document-428331_640